Sist revidert: 13.04.2023

VENNLIGST LES NØYE DISSE UNIVERSALE VILKÅRENE FOR SERVICEAVTALEN, DA DE INNEHOLDER VIKTIG INFORMASJON VEDRØRENDE DINE JURIDISKE RETTIGHETER OG RETTSMIDLER.


1. OVERSIKT

Disse Allmenne tjenestebetingelsene (denne "avtalen") inngås mellom XtraMile og deg, og trer i kraft per datoen da du tar dette nettstedet ("Nettsted") i bruk eller datoen for elektronisk aksept. Denne avtalen fremsetter de generelle betingelsene for din bruk av nettstedet og produktene og tjenestene som kjøpes eller fås tilgang til gjennom nettstedet (individuelt og kollektivt, "“Tjenestene"). Tjenesteavtaler og ytterligere retningslinjer er i tillegg til (ikke i stedet for) noen spesifikke betingelser som gjelder for de bestemte tjenestene. Hvis det er konflikt mellom bestemmelsene i denne avtalen og bestemmelsene i tjenesteavtalen, skal bestemmelsene i tjenesteavtalen ha forrang.

Uttrykkene «vi», «oss» eller «vår» skal vise til XtraMile. Uttrykkene «du», «din(e)», «bruker» eller «kunde» henviser til ethvert individ eller enhet som aksepterer denne avtalen, har tilgang til din konto eller bruker tjenestene. Ingenting i denne avtalen skal anses for å tildele tredjepartsrettigheter eller -fordeler.

 


2. ENDRING AV AVTALE, NETTSTED ELLER TJENESTER

XtraMile kan når som helst, etter eget og absolutte forgodtbefinnende, endre denne avtalen, og alle retningslinjer eller avtaler som er innlemmet heri, og slike endringer skal være effektive umiddelbart etter at det er publisert på dette nettstedet. Din bruk av dette nettstedet eller tjenestene etter slike endringer eller modifikasjoner er foretatt, skal forstås som din aksept av denne avtalen som sist revidert. Hvis ikke du samtykker i å være bundet av denne avtalen som sist revidert, må du ikke bruke (eller fortsette å bruke) dette nettstedet eller tjenestene. XtraMile kan også av og til komme til å underrette deg om endringer av denne avtalen, via e-post. Det er derfor svært viktig at du holder handlekontoen din («kontoen») oppdatert. XtraMile påtar seg ikke noe ansvar for at du ikke mottar et e-postvarsel hvis feilen skyldes en feilaktig e-postadresse. I tillegg kan XtraMile stoppe bruken din av tjenestene hvis du bryter noen av betingelsene i denne avtalen. XTRAMILE FORBEHOLDER SEG RETTEN TIL NÅR SOM HELST Å MODIFISERE, ENDRE ELLER STOPPE ETHVERT ASPEKT AV DETTE NETTSTEDET ELLER TJENESTENE, INKLUDERT, UTEN BEGRENSNINGER, PRISER OG GEBYRER FOR DETTE.


3. KVALIFISERBARHET; AUTORITET

Dette nettstedet og tjenestene er kun tilgjengelig for enkeltpersoner eller enheter («brukere») som kan inngå rettslig bindende kontrakter i henhold til gjeldende lover. Ved å bruke dette nettstedet eller tjenestene fremstiller og garanterer du at du (i) er minst atten (18) år gammel, (ii) ellers er anerkjent som å være i stand til å inngå juridisk bindende kontrakter under gjeldende lov, og (iii) ikke er utestengt fra å kunne kjøpe eller motta tjenestene i henhold til norske lover eller annen gjeldende jurisdiksjon.

Hvis du inngår denne avtalen på vegne av en bedriftsenhet, representerer og garanterer du at du har den juridiske autoriteten til å binde en slik bedriftsenhet til betingelsene i denne avtalen, og i dette tilfellet brukes begrepene «du», «din», «bruker» og «kunde» til å omtale en slik bedriftsenhet. Hvis XtraMile etter den elektroniske godtakelsen din av avtalen finner ut at du ikke har juridisk autoritet til å binde en slik bedriftsenhet, blir du personlig ansvarlig for forpliktelsene i denne avtalen, i tillegg til, men ikke begrenset til, betalingsforpliktelsene. XtraMile skal ikke være ansvarlig for eventuelle tap eller skader som følger av XtraMiles tillit til instrukser, meldinger, dokumenter eller annen kommunikasjon som XtraMile rimeligvis trodde var sann og som stammet fra en autorisert representant fra bedriftsenheten din. Hvis det er rimelig tvil om autentisiteten til slike instrukser, meldinger, dokumenter eller annen kommunikasjon, forbeholder XtraMile seg retten (men påtar seg ikke plikt) til å be deg om ytterligere autentisering. Du samtykker videre i å være underlagt vilkårene i denne avtalen for transaksjoner inngått av deg, alle som fungerer som din agent, og alle som bruker kontoen din eller tjenestene, uavhengig av om dette er autorisert av deg.

 


4. DIN KONTO

Du må opprette en konto for å få tilgang til noen av funksjonene på dette nettstedet eller bruke noen av tjenestene. Du representerer og garanterer til XtraMile at all informasjon du sender inn når du oppretter din konto er nøyaktig, aktuell og fullstendig, og at du holder kontoinformasjonen nøyaktig, aktuell og fullstendig. Hvis XtraMile har en grunn til å tro at din kontoinformasjon er usann, unøyaktig, utløpt eller ufullstendig, reserverer XtraMile seg rettigheten, etter eget og absolutt skjønn, til å suspendere eller avslutte din konto. Du er alene ansvarlig for aktiviteten som skjer på din konto, enten det er autorisert av deg eller ikke. Du må oppbevare din kontoinformasjon på en sikker måte, inkludert, uten begrensning, ditt kundenummer/påloggingsinfo, passord, betalingsmetode(r) (som definert nedenfor).  Du må umiddelbart underrette XtraMile om brudd på sikkerhet eller uautorisert bruk av kontoen din. XtraMile skal ikke være ansvarlig for noe tap som oppstår som følge av uautorisert bruk av din konto. Men du kan bli holdt ansvarlig for alle tap XtraMile eller annet medfølgende gjort av din konto, enten det er forårsaket av deg, eller av en autorisert person, eller av en uautorisert person.


5. GENERELLE REGLER FOR OPPTREDEN

Du bekrefter og samtykker i at:

 1. Bruken din av nettstedet og tjenestene, herunder alt innhold du sender inn, skal være i samsvar med denne avtalen, eventuelt gjeldende serviceavtaler eller retningslinjer som gjelder for tjenestene dine og alle gjeldende lokale, statlige, nasjonale og internasjonale lover og bestemmelser.
 2. Du skal ikke samle eller høste inn (eller tillate at noen andre samler eller høster inn) brukerinnhold (som definert nedenfor) eller ikke-offentlig eller personlig identifiserbar informasjon om andre brukere eller andre personer uten skriftlig forhåndstillatelse fra dem.
 3. Du skal ikke bruke tjenestene på en måte (som bestemt av XtraMile etter deres eget og absolutte skjønn) som:
  • er ulovlig, promoterer eller oppfordrer til ulovlig aktivitet;
  • promoterer, fremmer eller engasjerer seg i utnyttelse av barn, eller noen aktivitet som er relatert til spredning av materiell som inneholder seksuelt misbruk av barn (CSAM);
  • promoterer, fremmer eller tar del i terrorisme, vold mot mennesker, dyr eller eiendom;
  • promoterer, fremmer eller tar del i søppelpost eller annen uoppfordret masseutsendelse av e-post eller hacking eller cracking av nettverk eller datamaskiner;
  • misligholder loven Ryan Haight Online Pharmacy Consumer Protection Act of 2008 eller lignende lovgivning, eller som promoterer, fremmer eller tar del i salg eller distribusjon av reseptbelagte medikamenter uten gyldig resept;
  • misligholder Fight Online Sex Trafficking Act of 2017 eller lignende lovgivning eller som promoterer eller legger til rette for prostitusjon og/eller menneskehandel;
  • krenker de immaterielle rettighetene til en person eller enhet;
  • bryter reklame- eller personvernrettighetene til en annen bruker eller enhet, eller som bryter med taushetsplikter som du har ovenfor en annen person eller enhet;
  • forstyrrer driften av tjenestene;
  • inneholder eller installerer viruser, ormer, feil, trojanske hester eller andre koder, filer eller programmer som er utformet for å, eller i stand til å forstyrre, skade eller begrense funksjonaliteten til programvare eller maskinvare, eller
  • inneholder falskt eller villedende språk, eller ubegrunnede eller relative krav vedrørende XtraMile eller XtraMiles sine tjenester.
  • Du skal ikke utføre falsk, misbrukende eller bedragersk aktivitet. Du skal ikke utføre noen handling som utgjør, eller som etter vår mening kan utgjøre, en urimelig eller uforholdsmessig stor belastning på infrastrukturen vår;
 4. Du skal ikke kopiere eller distribuere en del av dette nettstedet eller tjenestene på noe medium, unntatt hvor det er uttrykkelig tillatt av XtraMile.
 5. Du skal ikke modifisere eller endre noen del av dette nettstedet eller tjenestene på dette nettstedet eller noen av de relaterte teknologiene.
 6. Du skal ikke oppsøke XtraMile-innhold (som definert nedenfor) eller brukerinnhold gjennom andre teknologier eller metoder enn gjennom dette nettstedet, eller slik XtraMile fastsetter.
 7. Du samtykker i å sikkerhetskopiere alt brukerinnholdet ditt, slik at du har tilgang til det og kan bruke det ved behov. XtraMile garanterer ikke å sikkerhetskopiere kontoer eller brukerinnhold, og du godtar å akseptere risikoen for å tape alt brukerinnholdet ditt.
 8. Du skal ikke videreselge eller tilby tjenestene for et kommersielt formål, deriblant noen av XtraMiles relaterte teknologier, uten uttrykkelig forhåndssamtykke fra XtraMile.
 9. Du skal ikke omgå, deaktivere eller på andre måter manipulere de sikkerhetsrelaterte funksjonene til dette nettstedet eller tjenestene som finnes på dette nettstedet (inkludert, uten begrensning, de funksjonene som hindrer eller begrenser bruk eller kopiering av XtraMile-innhold- eller brukerinnhold), eller sette begrensninger for bruk av nettstedet eller tjenestene på dette nettstedet, XtraMiles innhold eller brukerinnhold som er på det.
 10. Du samtykker i å oppgi offentlig utstedt identifikasjon med bilde og/eller offentlig utstedt bedrifts-ID som påkrevd for å verifisere identiteten når det bes om dette.
 11. Du er klar over at XtraMile fra tid til annen kan ringe deg vedrørende kontoen din, og at du, med henblikk på noen av og alle slike samtaler, ikke med rimelighet kan forvente personvern under disse samtalene; du samtykker faktisk herved i å tillate at, utelukkende etter eget skjønn, det registreres slike samtaler i sin helhet, uansett om XtraMile ber deg om samtykke til å ta opp en slik samtale ved en bestemt anledning. Du bekrefter og godtar videre, i den grad loven tillater det, at alle slike opptak kan forelegges som bevis i enhver sak der XtraMile er en part. Ved å oppgi telefon- eller mobilnummer, samtykker du i å motta markedsføringsrelaterte telefonanrop fra eller på vegne av XtraMile. Disse anropene kan komme fra et automatisk oppringingssystem og/eller bruke en kunstig eller forhåndsinnspilt stemme. Du forstår at et det å gi et samtykke ikke betyr at du godtar kjøp av en vare eller tjeneste fra XtraMile. Ved å oppgi mobilnummeret ditt godtar du å motta tekstmeldinger med reklame fra eller på vegne av XtraMile, og at disse kan sendes til deg av et automatisk telefonsystem. Du forstår at et det å gi et samtykke ikke betyr at du godtar kjøp av en vare eller tjeneste fra XtraMile. Du må kanskje betale for å motta meldinger og data.
 12. Uten å begrense noen av rettighetene som er angitt annetsteds i denne avtalen, forbeholder XtraMile seg retten til å nekte, kansellere, avslutte, suspendere eller begrense fremtidig tilgang til dette nettstedet og enhver tjeneste (inkludert, men ikke begrenset til, retten til å kansellere eller overføre registreringer av domenenavn) til en bruker (i) hvis kontoen eller tjenestene tidligere ble avsluttet eller suspendert, enten det skyldes brudd på denne eller en annen avtale eller XtraMile retningslinjer, eller (ii) som ellers er eller har vært engasjert i upassende eller ulovlig aktivitet under bruk av nettstedet eller tjenestene (som bestemt av XtraMile etter eget skjønn).
 13. Hvis kjøps- eller kontoaktiviteten din viser tegn på svindel, misbruk eller mistenksom aktivitet, kan XtraMile kansellere alle tjenester som er knyttet til navnet, e-postadressen eller kontoen din og avslutte alle tilknyttede XtraMile-kontoer. Hvis XtraMile etter eget skjønn vurderer en aktivitet som bedragersk, forbeholder XtraMile seg retten til å eventuelt anlegge sak, og du kan stå ansvarlig for økonomiske tap overfor XtraMile, deriblant for kostnader og erstatning i forbindelse med søksmål. Hvis du vil protestere mot at en tjeneste avbrytes eller en konto fryses eller stenges, tar du kontakt med kundestøtte hos XtraMile.

 


6. BESKYTTELSE AV DATAENE DINE

XtraMile tilbyr visse hostede tjenester som er tilgjengelig for deg og som kan innebære behandling av personopplysninger om deg og kundene dine og/eller nettbrukere («dataene dine») i løpet av bruken din av disse tjenestene («dekkede tjenester»). I forbindelse med dette avsnittet utelukker dataene dine brukerinnhold. XtraMile databehandlingstillegg («DPA»), som med dette er innlemmet gjennom henvisning og som gjelder for dekkede tjenester, skal gi deg kontraktmessig forsikring om at vi har robuste mekanismer som skal sikre at behandlingen av dataene dine, inkludert overføring av dataene dine fra EEA til et tredjeland, samsvarer med gjeldende personvernlovgivning.

For formål knyttet til DPA-en og standard kontraktklausuler som er vedlagt DPA-en (når og der dette er gjeldende), blir du (og de aktuelle tilknytningspartnerne) regnet som datakontrolleren/dataeksportøren, og godkjennelsen din av tjenestebetingelsene som styrer dekkede tjenester på kjøpstidspunktet for eventuelle dekkede tjenester, blir også behandlet som din godkjennelse av og aksept av DPA-en og tilhørende vedlegg (inkludert standard kontraktklausuler og tilhørende vedlegg, der dette gjelder). Hvis du ønsker å skrive ut, signere og sende inn en papirkopi av DPA-en, sender du en forespørsel via e-post til legal@xtramile.no.

 


7. BRUKERINNHOLD

Noen funksjoner på dette nettstedet eller i disse tjenestene som XtraMile er vert for, kan gjøre det mulig for brukerne å se, legge ut, offentliggjøre, dele, lagre eller administrere (a) ideer, meninger, anbefalinger eller råd gjennom innlegg på fora, innhold som legges ut i forbindelse med en konkurranse, produktvurderinger eller -anbefalinger, eller bilder som skal være en del av en hendelse eller aktivitet på sosiale medier («brukerinnlegg») eller (b) litterært, artistisk, musikalsk eller annet innhold, inkludert, men ikke begrenset til bilder og video (sammen med brukerinnlegg, «brukerinnhold»). Brukerinnhold inkluderer alt innhold som er sendt gjennom kontoen din. Ved å legge ut eller publisere brukerinnhold til dette nettstedet eller til tjenestene, fremstiller du og garanterer overfor XtraMile at (i) du har alle nødvendige rettigheter til å distribuere brukerinnhold via dette nettstedet eller via tjenestene, enten fordi du er forfatter av brukerinnholdet og har rett til å distribuere det, eller fordi du har behørige skriftlige distribusjonsrettigheter, lisenser, samtykker og/eller brukstillatelser fra opphaver eller annen eier av brukerinnholdet, og (ii) brukerinnholdet ikke krenker en eventuell tredjeparts rettigheter. Du skal alene være ansvarlig for alt brukerinnholdet ditt eller brukerinnhold som er sendt gjennom kontoen din, og konsekvensene av og kravene til distribusjon av det innholdet.

 


8. TILGJENGELIGHET AV NETTSTED/TJENESTER

I henhold til denne avtalens betingelser og våre andre retningslinjer og prosedyrer, skal vi bruke kommersielt rimelige midler til å prøve å tilby dette nettstedet og tjenestene her tjuefire (24) timer om dagen, syv (7) dager i uken. Du bekrefter og samtykker i at dette nettstedet fra tid til annen kan være utilgjengelig eller ubrukbar som inkluderer, men er ikke begrenset til, utstyrsfeil, periodisk vedlikehold, reparasjoner eller utskiftinger som vi foretar fra tid til annen; eller årsaker utenfor vår rimelige kontroll eller som ikke med rimelighet kan forutses, inkludert, men ikke begrenset til, avbrudd eller svikt i telekommunikasjon eller digitale overføringskoblinger, aggressive nettverksangrep, trafikk på nettet eller andre feil. Du bekrefter og samtykker i at vi ikke har noen kontroll over tilgjengeligheten av dette nettstedet eller tjenesten på kontinuerlig eller uavbrutt basis, og at vi ikke påtar oss noe ansvar for deg eller noen annen part med hensyn til det.9. OVERVÅKING AV INNHOLD; RETNINGSLINJER FOR OPPSIGELSE AV KONTO

forhåndsfiltrerer vanligvis ikke brukerinnhold (enten det er lagt ut på et nettsted som hostes av XtraMile eller på dette nettstedet). Imidlertid forbeholder XtraMile seg rettigheten (men påtar seg ingen forpliktelse til) å gjøre dette og bestemme om noe element i brukerinnholdet er passende og/eller samsvarer med denne avtalen. XtraMile kan fjerne ethvert element i brukerinnhold (enten det utgis til et nettsted som vertføres av XtraMile eller publiseres på dette nettstedet) og/eller avslutte en brukers tilgang til dette nettstedet eller tjenestene på dette nettstedet for oppføring av eller publisering av materiell som bryter med avtalen, eller for annen brudd på avtalen (som avgjøres av XtraMile etter eget og absolutt skjønn), til enhver tid og uten forutgående varsel. XtraMile kan også avslutte en brukers tilgang til dette nettstedet eller tjenestene på dette nettstedet hvis XtraMile har grunn til å tro at brukeren gjentar overtredelser. Hvis XtraMile sier opp din tilgang til dette nettstedet eller tjenestene som finnes her, kan XtraMile etter eget forgodtbefinnende fjerne og destruere data og filer som du har lagret på dets servere.


10. FORELDEDE TJENESTER, RETNINGSLINJER FOR SLUTTEN AV LEVETID

XtraMile reserverer seg retten til å slutte å tilby (i) tjenestene eller (ii) enkeltfunksjoner, funksjonalitet eller aspekter av tjenestene når som helst, uten grunn og uten forhåndsvarsel. Selv om XtraMile gjør en stor innsats for å maksimere levetiden for alle tjenestene og funksjonene, funksjonalitetene og aspektene ved tjenestens, kan det forekomme at en tjeneste eller spesifikk funksjon, funksjonalitet eller aspekt ved tjenesten som vi tilbyr, blir avviklet eller når slutten av EOL (End-of-Life; slutten av livssyklusen). Hvis det er tilfelle, vil ikke de tjenesten eller den spesifikke funksjonen, funksjonaliteten eller aspektet av den tjenesten lenger støttes av XtraMile, på noen måte, fra og med EOL-datoen.

Varsel og overføring. Hvis tjenester vi tilbyr når eller kommer til å nå EOL, vil vi varsle deg tretti dager eller mer før EOL-datoen. Det er ditt ansvar å ta de nødvendige stegene for å erstatte tjenesten ved å flytte over til en ny tjeneste før EOL-datoen, eller ved å opphøre bruken av tjenesten før EOL-datoen. I ethvert tilfelle, kommer XtraMile enten til å tilby en lignende tjeneste som du kan flytte til frem til slutten av kjøpsperioden, en tilsvarende butikk-kreditt eller tilsvarende refusjon, etter XtraMile sitt eget skjønn. XtraMile kan, med eller uten varsel migrere deg til den mest oppdaterte versjonen av tjenesten, hvis tilgjengelig. Du samtykker til å ta fullt ansvar for alt og alle tap og skader som oppstår fra en slik overføring. Hvis en funksjon, funksjonalitet eller aspekt ved noen tjeneste vi tilbyr når eller kommer til å nå EOL, vil vi varsle deg tretti dager eller mer før EOL-datoen. Men hvis tjenesten opprettholder minst en rimelig tilsvarende funksjonalitet uten slik funksjon, funksjonalitet eller aspekt, som fastslått av XtraMile helt og holdent etter eget skjønn, vil det ikke kreves at XtraMile tilbyr en lignende funksjon eller funksjonalitet for tjenesten eller en refusjon.

Ingen ansvar. XtraMile kan ikke holdes ansvarlig overfor deg eller tredjeparter for endring, suspendering eller avslutting av noen av (ii) tjenestene eller (ii) de individuelle funksjonene, funksjonalitetene eller aspektene ved tjenestene vi tilbyr eller gir tilgang til.

 
11. BETATJENESTER

XtraMile kan fra tid til annen tilby nye tjenester (begrensede forhåndsvisningstjenester eller nye funksjoner for eksisterende tjenester) i en førlanseringsversjon. Nye tjenester, nye funksjoner i eksisterende tjenester eller begrensede forhåndsvisningstjenester skal individuelt og samlet omtales som «betatjenester». Dersom du velger å bruke noen beta-tjenester, er din bruk av beta-tjenestene gjenstand for følgende betingelser: (i) Du aksepterer og samtykker i at Beta-tjenestene er forhåndsversjoner og kanskje ikke fungerer som de skal. (ii) Du aksepterer og samtykker i at din bruk av Beta-tjenestene kan utsette deg for uvanlige risikoer for driftsfeil. (iii) Beta-tjenestene er levert som de er, så vi anbefaler ikke å bruke dem i produksjon eller driftskritiske miljøer. (iv) XtraMile forbeholder seg retten til å modifisere, endre eller si opp ethvert aspekt av Beta-tjenestene på et hvilket som helst tidspunkt. (v) Kommersielt utgitte versjoner av Beta-tjenestene kan endres i betydelig grad, og programmer som benytter eller kjøres med Beta-tjenestene, vil kanskje ikke virke med de kommersielt utgitte versjonene eller etterfølgede versjoner. (vi) XtraMile kan begrense tilgjengeligheten av kundestøtte for Beta-tjenestene. (vii) Du aksepterer og samtykker i å gi snarlig tilbakemelding vedrørende din erfaring med Beta-tjenestene i et format som med rimelighet forespørres av oss, inkludert informasjon som er nødvendig for at vi skal kunne reprodusere feil eller problemer du måtte oppleve. (viii) Du anerkjenner og godtar at XtraMile kan spore nettleseratferden din, koblinger som er klikket på, elementer som er kjøpt, enhetstypen din og for å samle inn forskjellige data, inkludert analyse, om hvordan du bruker og samhandler med Beta-tjenestene. (ix) Du anerkjenner og godtar at all informasjon om din bruk av Beta-tjenestene, inkludert opplevelsen din med og meningene dine om Beta-tjenestene, er konfidensiell, og skal ikke videreformidles til en tredjepart eller brukes til noe formål annet enn å gi tilbakemelding til XtraMile. (x) Beta-tjenestene leveres «som de er», «som tilgjengelig» og «med alle feil».

Du godtar at vi kan bruke tilbakemeldingen din for ethvert formål, inkludert produktutvikling. På vår anmodning skal du gi oss kommentarer som vi kan bruke offentlig til pressemateriale og markedsføringsformål. All intellektuell eiendom som ligger i tilbakemeldingen din eller som oppstår fra din bruk av Beta-tjenestene, skal eies eksklusivt av XtraMile. XtraMile frasier seg alle lovpålagte, eksplisitte eller implisitte garantier vedrørende betatjenestene så langt loven tillater det, inkludert, men ikke begrenset til, alle implisitte garantier for eiendomsrett, salgbarhet, egnethet for et bestemt formål og ikke-overtredelse av lover og regler.

 


12. GEBYRER OG BETALINGER
 

14. YTTERLIGERE RETTIGHETSFORBEHOLD

XtraMile forbeholder seg uttrykkelig retten til å nekte, kansellere, avslutte, suspendere, låse eller endre tilgang til (eller kontroll over) hvilken som helst konto eller tjenester av en hvilken som helst grunn (som bestemt av XtraMile etter eget skjønn), inkludert, men ikke begrenset til, følgende: (i) for å rette feil utført av XtraMile ved å tilby eller levere tjenester , (iii) for å bistå med vår svindel- og misbruksdeteksjon og forebyggende innsats, (iv) for å etterkomme rettsordrer mot deg og gjeldende lokale, statlige, nasjonale og internasjonale lover, regler og forskrifter, (v) for å overholde anmodninger om rettshåndhevelse, herunder skriftlig innkallelse til rettssak, (vi) for å overholde eventuelle tvisteløsningsprosesser, (vii) for å forsvare eventuelle rettslige skritt eller trusler om rettslige skritt, uansett om slike rettslige skritt eller trusler om rettslige skritt til slutt blir vurdert som grunnløse, (viii) for å unngå sivilt eller strafferettslig ansvar på vegne av XtraMile, selskapets ledelse, styremedlemmer, ansatte og agenter, samt XtraMile sine tilknyttede selskaper, inkludert, men ikke begrenset til, tilfeller der du har saksøkt eller truet med å saksøke XtraMile, eller (ix) for å svare på en overdreven mengde klager uansett hvordan de er relatert til kontoen din, eller innhold på nettstedet ditt som kan resultere i skade på XtraMile sine forretninger, drift, rykte eller andelshavere.

XtraMile forbeholder seg uttrykkelig retten til å si opp, uten varsel, en hvilken som helst av og alle tjenestene som, etter XtraMiles skjønn, du bruker til å trakassere eller true XtraMile og/eller noen av XtraMiles ansatte.

 

XtraMile Innhold. Med unntak av brukerinnholdet er innholdet av dette nettstedet og tjenestene, inkludert, men ikke begrenset til, teksten, programvaren, skriptene, kildekoden, API, grafikk, fotografier, lyd, musikk, videoer og interaktive funksjoner og varemerker, servicemerker og logoer («XtraMile-innhold»), eid av eller lisensiert til XtraMile på ubestemt tid og underlagt opphavsrett, varemerke- og/eller patentbeskyttelse i Norge og andre land samt andre immaterielle rettigheter i henhold til lovene i Norge og andre land. XtraMile-innholdet leveres «som det er», «som tilgjengelig» og «med alle feil» som informasjon og til personlig, ikke-kommersiell bruk, og kan ikke lastes ned, kopieres, reproduseres, distribueres, overføres, kringkastes, vises, selges, lisensieres eller på annen måte utnyttes for noe formål uten uttrykkelig, skriftlig forhåndssamtykke fra XtraMile. Denne avtalen gir ingen rettighet eller lisens i tilknytning til en opphavsrett, et varemerke eller en patent eller noen annen eiendomsrett eller lisens. XtraMile forbeholder seg alle rettigheter som ikke uttrykkelig blir gitt i og i forhold til XtraMile-innholdet, dette nettstedet og tjenestene, og denne avtalen overfører ikke retten til noen av rettighetene.


15. INGEN SØPPELPOST; KONVENSJONALBOT

Ingen søppelpost. Vi tolererer ikke utsending av søppelpost. Vi overvåker all trafikk til og fra nettserverne våre for å fange opp indikasjoner på søppelpost, og vi opprettholder et senter for klager på søppelpostmisbruk for å registrere påstander om søppelpostmisbruk. Kunder som mistenkes å bruke produktene og tjenestene våre med henblikk på å sende søppelpost, blir gransket fullt ut. Hvis vi finner ut at det er et problem med søppelpost, iverksetter vi nødvendige tiltak for å løse situasjonen.

Vi definerer søppelpost som sending av uønsket kommersiell e-post (Unsolicited Commercial Email – UCE), uønsket masse-e-post (Unsolicited Bulk Email – UBE). Dette er e-post eller faks som sendes til mottakerne som reklame eller på annen måte, uten først å få forhåndsgodkjent samtykke til å motta disse meldingene. Dette kan omfatte, men er ikke begrenset til, følgende:

 1. e-postmeldinger
 2. direktemeldinger (via Teams eller andre direktemeldingsprogrammer)
 3. tekst-/SMS-meldinger

Vi tillater ikke at serverne og tjenestene våre blir brukt til formålene som er beskrevet ovenfor. For at du skal kunne bruke produktene og tjenestene våre må du ikke bare overholde alle gjeldende lover og bestemmelser, men du må også overholde disse retningslinjene for antispam. Kommersiell annonsering og/eller masse-e-post eller -faks kan bare sendes til mottakere som har «meldt seg på» til å motta meldinger spesifikt fra avsenderen. De må inneholde en legitim returadresse og en svaradresse, avsenderens fysiske adresse og en måte å melde seg av på i bunnteksten av e-posten eller faksen. På forespørsel fra oss kan avgjørende bevis for påmelding kreves for en e-postadresse.

Hvis vi finner ut at de aktuelle kontoene, produktene eller tjenestene brukes i forbindelse med søppelpost, har vi anledning til å omdirigere, suspendere eller kansellere gjeldende konto, domeneregistrering, e-postboks eller andre relevante produkter eller tjenester. I så fall kan vi kreve at du bekrefter via e-post til oss at du vil slutte å sende søppelpost og/eller slutte å få andre til å sende søppelpost på dine vegne, og vi kan kreve at et ikke-refunderbart reaktiveringsgebyr skal betales før konto og/eller tjenestene aktiveres på nytt.

Vi oppfordrer alle kunder og mottakere av e-post som er generert fra våre produkter og tjenester, til å rapportere eventuell mistanke om søppelpost. Mistanke om misbruk kan rapporteres via e-post eller på nettet via senteret for klager på søppelpostmisbruk.

 

17. KOBLINGER TIL TREDJEPARTS NETTSTEDER

Dette nettstedet og tjenestene på nettstedet kan ha koblinger til tredjeparts nettsteder som ikke eies eller styres av XtraMile. XtraMile påtar seg intet ansvar for innholdet, betingelsene og vilkårene, personvernpolicyer, eller praksisen til noen tredjeparts nettsteder. I tillegg sensurerer eller endrer ikke XtraMile innholdet til noen tredjeparts nettsteder. Ved å bruke dette nettstedet eller tjenestene funnet på dette nettstedet, frigjør du ekspressivt XtraMile fra alt ansvar som kommer fra din bruk av tredjeparts nettsteder. Følgelig oppfordrer XtraMile deg til å være oppmerksom når du forlater dette nettstedet eller tjenestene funnet på dette nettstedet og å gjennomgå vilkårene og betingelsene, personvernpolicy, og andre styrende dokumenter til alle andre nettsteder du måtte besøke.


18. FRASIGELSE AV FREMSTILLINGER OG GARANTIER

DU VEDKJENNER DEG OG SAMTYKKER SPESIELT I AT DIN BRUK AV DETTE NETTSTEDET OG TJENESTENE SOM FINNES PÅ DETTE NETTSTEDET SKJER VED EGEN RISIKO, OG AT DETTE NETTSTEDET OG TJENESTENE HERI LEVERES “SOM DE ER”, “SOM TILGJENGELIGE” OG “MED ALLE FEIL”. XTRAMILE, DETS LEDERE, STYREMEDLEMMER, ANSATTE, AGENTER OG ALLE TREDJEPARTSTJENESTELEVERANDØRER FRASIER SEG ALLE GARANTIER, LOVPÅLAGTE, EKSPLISITTE ELLER IMPLISITTE, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, ALLE IMPLISITTE GARANTIER FOR EIENDOMSRETT, SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE-OVERTREDELSE AV LOVER OG REGLER. XTRAMILE, DETS LEDERE, STYREMEDLEMMER, ANSATTE, OG AGENTER GIR INGEN FREMSTILLINGER ELLER GARANTIER OM (I) NØYAKTIGHETEN, FULLSTENDIGHETEN, ELLER INNHOLDET I NETTSTEDET, (II) NØYAKTIGHETEN, FULLSTENDIGHETEN ELLER INNHOLDET I ETHVERT NETTSTED SOM ER KOBLET TIL (GJENNOM HYPERKOBLINGEER, BANNERANNONSER ELLER ANNET) DETE NETTSTEDET, OG/ELLER (III) TJENESTENE SOM FINNES PÅ DETTE NETTSTEDET ELLER ETHVERT NETTSTED SOM ER KOBLET TIL (GJENNOM HYPERKOBLINGER, BANNERANNONSER ELLER ANNET) TIL DETTE NETSSTEDET, OG XTRAMILE HAR INTET ANSVAR ELLER FORPLIKTELSE FOR DET SAMME.

I TILLEGG BEKREFTER DU OG SAMTYKKER SPESIFIKT AT INGEN MUNTLIG ELLER SKRIFTLIG INFORMASJON ELLER RÅD GITT AV XTRAMILE, DENNES REPRESENTANTER, STYREMEDLEMMER, ANSATTE ELLER AGENTER (INKLUDERT, UTEN BEGRENSNING TIL, DENS KUNDESENTER ELLER KUNDESERVICEREPRESENTANTER) OG TREDJEPARTSTJENESTELEVERANDØRER VIL (I) UTGJØRE JURIDISK ELLER ØKONOMISK RÅDGIVNING ELLER (II) GI EN GARANTI AV NOE SLAG VEDRØRENDE DETTE NETTSTEDET ELLER TJENESTENE SOM FINNES HER. BRUKERE SKAL IKKE STOLE PÅ SLIK INFORMASJON ELLER RÅDGIVNING.

FORANNEVNTE FRASIGELSE AV FREMSTILLINGER OG GARANTIER SKAL GJELDE I FULL GRAD AV DET SOM TILLATES VED LOV, OG SKAL OVERLEVE ENHVER OPPSIGELSE ELLER UTLØP AV DENNE AVTALEN ELLER DIN BRUK AV DETTE NETTSTEDET ELLER TJENESTENE SOM FINNES PÅ DETTE NETTSTEDET.

 


19. ANSVARSBEGRENSNING

I INGEN TILFELLER SKAL XTRAMILE, DERES LEDERE, DIREKTØRER, ANSATTE, AGENTER OG ALLE TREDJEPARTS TJENESTEYTERE, VÆRE ANSVARLIG OVERFOR DEG ELLER NOEN ANNEN PERSON ELLER ENHET FOR NOEN SOM HELST DIREKTE, INDIREKTE, TILFELDIGE, SPESIELLE, STRAFFBARE ELLER KONSEKVENSMESSIGE SKADER OVERHODET, INKLUDERT ALT SOM KAN RESULTERE FRA (I) NØYAKTIGHET, FULLSTENDIGHETEN, ELLER INNHOLDET TIL DETTE NETTSTEDET, (II) NØYAKTIGHETEN, FULLSTENDIGHETEN, ELLER INNHOLDET TIL NOEN NETTSTEDER LINKET TIL (VIA HYPERLINKER, BANNERANNONSERING ELLER PÅ ANNEN MÅTE) TIL DETTE NETTSTEDET, (III) TJENESTENE FUNNET PÅ DETTE NETTSTEDET ELLER ALLE NETTSTEDER LINKET TIL (VIA HYPERLINKER, BANNERANNONSERING ELLER PÅ ANNEN MÅTE) TIL DETTE NETTSTEDET, (IV) PERSONSKADER ELLER SKADER PÅ EIENDOM ELLER ALLE NATURSKADER OVERHODET, (V) TREDJEPARTS UTFØRELSE PÅ NOE SOM HELST VIS, (VI) ALL UAUTORISERT TILGANG TIL ELLER BRUK AV VÅRE SERVERE OG/ELLER ALT INNHOLD, PERSONLIG INFORMASJON, ØKONOMISK INFORMASJON ELLER ANNEN INFORMASJON OG DATA LAGRET I DEM, (VII) ALL AVBRYTELSE ELLER OPPHØR AV TJENESTER TIL ELLER FRA DETTE NETTSTEDET ELLER ALLE NETTSTEDER LINKET TIL (VIA HYPERLINKER, BANNERANNONSERING ELLER PÅ ANNEN MÅTE) TIL DETTE NETTSTEDET, (VIII) ALLE VIRUS, ORMER, FEIL, TROJANSKE HESTER, ELLER LIGNENDE, SOM KAN OVERFØRES TIL ELLER FRA DETTE NETTSTEDET ELLER ALLE NETTSTEDER LINKET TIL (VIA HYPERLINKER, BANNERANNONSERING ELLER PÅ ANNEN MÅTE) TIL DETTE NETTSTEDET, (IX) ALT BRUKERINNHOLD SOM ER ÆREKRENKENDE, TRAKASSERENDE, FORNÆRMENDE ELLER SKADELIG MOT MINDREÅRIGE ELLER ANDRE BESKYTTEDE KLASSER, PORNOGRAFISK, “MARKERT SOM SEKSUELT”, OBSKØNT ELLER PÅ ANNEN MÅTE STØTENDE, OG/ELLER (X) ALLE TAP ELLER SKADE AV NOE SLAG SOM FØLGE AV DIN BRUK AV DETTE NETTSTEDET ELLER TJENESTENE FUNNET PÅ DETTE NETTSTEDET, ENTEN DET ER BASERT PÅ GARANTI, KONTRAKT, ERSTATNINGSANSVAR, ELLER ANDRE JURIDISKE ELLER RETTFERDIGE TEORIER, OG ENTEN DET ER ELLER IKKE ER XTRAMILE RÅDET OM MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER.

I TILLEGG ANERKJENNER DU SPESIFIKT OG SAMTYKKER TIL AT IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER, SKAL XTRAMILES TOTALE OPPSAMLEDE ANSVAR OVERGÅ 100 000,00 NORSKE KRONER.
FORANNEVNTE ANSVARSBEGRENSNING SKAL GJELDE SÅ LANGT LOVEN TILLATER DET, OG SKAL FORTSETTE Å GJELDE OGSÅ ETTER ENHVER OPPSIGELSE ELLER ETHVERT UTLØP AV DENNE AVTALEN ELLER DIN BRUK AV DETTE NETTSTEDET ELLER TJENESTENE DET TILBYR.

 


20. SKADESLØSHOLDELSE

Du samtykker i å beskytte, forsvare og holde skadesløs XtraMile og deres representanter, styremedlemmer, ansatte, agenter og tredjeparts-tjenesteleverandører mot alle krav, kostnader, utgifter, tap, ansvar og skade av alle slag (inkludert, uten begrensning, rimelige advokat-salærer) pålagt eller pådratt av XtraMile som oppstår direkte eller indirekte fra (i) din bruk av og tilgang til dette nettstedet eller tjenestene som finnes her; (ii) ditt brudd på noen bestemmelse av denne avtalen eller retningslinjene eller avtalene som er innlemmet heri; og/eller (iii) ditt brudd på noen tredjepartsrett, inkludert, uten begrensning til, noen immateriell eiendom eller annen eiendomsrett. Forpliktelsen til skadesløsholdelse under dette avsnittet skal overleve enhver oppsigelse eller utløp av denne avtalen eller din bruk av dette nettstedet eller tjenestene som finnes her.


21. SAMSVAR MED LOKALE LOVER

XtraMile gjør ingen fremstilling om eller garanti for at innholdet som er tilgjengelig på dette nettstedet eller tjenestene som finnes på denne siden er hensiktsmessige i alle land eller jurisdiksjoner, og tilgang til dette nettstedet eller tjenestene som finnes her fra land eller jurisdiksjoner der innholdet er ulovlig eller forbudt. Brukere som velger å åpne dette nettstedet eller tjenestene som finnes her, er ansvarlige for å overholde alle lokale lover, regler og forskrifter.


22. TVISTER – BINDENDE, INDIVIDUELL VOLDGIFT/MEGLING – FRASKRIVELSE AV GRUPPESØKSMÅL/-VOLDGIFT

LES DETTE AVSNITTET NØYE. FØLG INSTRUKSJONENE NEDENFOR HVIS DU ØNSKER Å FRAVIKE BESTEMMELSENE SOM KREVER AT DU LØSER TVISTER GJENNOM INDIVIDUELL VOLDGIFT/MEKLING.

(A) Tvister. Vilkårene i dette avsnittet skal gjelde for alle tvister mellom deg og XtraMile. I denne delen av avtalen skal «tvist» bety alle tvister, krav eller handlinger som oppstår mellom deg og XtraMile relatert til alle typer produkter/tjenester fra XtraMile, XtraMile sine nettsteder, disse vilkårene og alle andre transaksjoner som involverer deg og , enten det er snakk om misrepresentasjon, svindel, forsettlig skade, vedtekt, forskrift, forordning eller et annet juridisk eller rettmessig grunnlag – og betingelsene skal tolkes i den videste forstand loven tillater. DU OG XTRAMILE ER ENIGE OM AT EN «TVIST», SOM DEFINERT I DISSE VILKÅRENE, IKKE SKAL OMFATTE NOEN FORM FOR KRAV ELLER SØKSMÅL FRA DEG ELLER XTRAMILE NÅR DET GJELDER (I) URETTMESSIG TILEGNELSE AV FORRETNINGSHEMMELIGHETER, (II) PATENTKRENKELSER, (III) BRUDD PÅ ELLER MISBRUK AV OPPHAVSRETT, OG (IV) KONFLIKT MED ELLER SVEKKELSE AV VAREMERKE. I tillegg, til tross for alt annet i disse vilkårene, godtar du at voldgiftsretten, ikke en nøytral megler, kan bestemme om et krav faller innenfor ett av disse fire unntakene.

(B) Bindende megling/voldgift. Du og XtraMile er dessuten enige om å megle i alle tvister mellom partene i henhold til bestemmelsene i disse vilkårene. Megleren/voldgiftsdommeren kan tildele deg samme erstatning som en domstol under offisiell jurisdiksjon, men begrenset av ansvarsbegrensningen i del 19 i denne avtalen, og kan kun erklære eller pålegge løsning til fordel for den av partene som søker en løsning, og kun i et omfang som er nødvendig for å komme frem til et resultat som er innenfor denne partens individuelle krav. I tillegg kan kostnadene ved megling/voldgift noen ganger overstige kostnadene ved rettssaker, og rettighetene til innsyn kan være mer begrenset enn i ordinær rett. Voldgiftsdommerens avgjørelse skal være endelig og håndheves av enhver domstol med jurisdiksjon over partene.

(C) Forliksråd/tingrett. Til tross for det som er nevnt tidligere, kan du bringe individuelle saker inn for lavere rettsinstanser i din region, dersom saken er innenfor rettsinstansens jurisdiksjon og saken bare kan føres der.

(D) Tvistemelding. I tilfelle en tvist må enten du eller XtraMile først sende den andre parten en skriftlig erklæring om at en tvist har oppstått. Erklæringen må inneholde avsenders navn, adresse og kontaktinformasjon, faktagrunnlag for tvisten, samt hvilken løsning som ønskes («tvistemeldingen»). Tvistemeldingen blir sendt deg med rekommandert brev til den sist lagrede adressen din eller en annen av adressene som vi måtte ha i arkivene våre. Hvis XtraMile og du ikke kommer til enighet om å løse konflikten innen seksti (60) dager etter at tvistemeldingen er mottatt, kan du eller XtraMile starte en meglings-/voldgiftsprosedyre slik det er beskrevet i denne delen av avtalen. Etter innlevering og mottak av tvistemeldingen, er vi begge enige om å handle med gode hensikter for å søke å løse tvisten før vi eventuelt igangsetter megling/voldgift.

 

24. ETTERFØLGERE OG OPPDRAGSTAKERE

Denne avtalen skal være bindende for og tre i kraft til fordel for partene hertil og deres respektive arvtakere, etterfølgere og fortredere.


25. INGEN TREDJEPARTSBEGUNSTIGELSE

Ingenting i denne avtalen skal anses for å overføre tredjepartsrettigheter eller -fordeler.


26. TITLER OG OVERSKRIFTER, UAVHENGIGE OVERENSKOMSTER, UGYLDIGHET

Titlene og overskriftene i denne Avtalen er kun av praktiske hensyn og for å gjøre det enkelt å finne frem, og de skal ikke på noen måte benyttes for å oppfatte eller tolke avtalen mellom partene slik den ellers fremgår heri. Hver overenskomst og avtale i denne avtalen skal oppfattes for alle formål å være en separat og uavhengig overenskomst eller avtale. Hvis en domstol av kompetent jurisdiksjon anser noen bestemmelser (eller del av en bestemmelse) av denne avtalen til å være ulovlig, ugyldig eller på annen måte ikke rettskraftig, skal resterende bestemmelser (eller deler av bestemmelser) i denne avtalen ikke påvirkes derav og skal anses å være gyldig og rettskraftig i maks. utstrekning tillatt ved lov.


KONTAKTINFORMASJON

Dersom du har noen spørsmål om denne avtalen, vennligst ta kontakt med oss på e-post på følgende adresse:

legal@xtramile.no